Kostnadsberäkning av digitala tjänster

Nedanstående formulär finns i nuläget att välja mellan. Andra formulär kan digitaliseras vid behov. Kostnaden är 2.500 respektive 5.000:- per formulär + moms beroende hur komplicerat formuläret är. Endast validerade och fritt tillgängliga formulär digitaliseras.

Envariabelsformulär

Självtillit (GSES)

Utmattningssyndrom (SMBQ)

Posttraumatisk stress (IES)

Posttraumatisk stress (PCL-C)

Ilska/vrede (NAI)

Sömn (PSQI)

Sorg (BGQ)

Psykisk ohälsa (GHQ)

Depression (MAADRS)

Sinnestillstånd/Livskvalitet (PSOM-S)

Läkemedelsberoende (CAGE)

Alkoholberoende (AUDIT)

Medveten närvaro (MAAS)

ADHD (ASRS)

ADHD i barndomen (WURS)

Autismspektrumtillstånd (RAADS)

Somatisering i samband med PTSD

Flervariabelsformulär

Nuläge: basuppgifter (namn, adress m.m.) + NRS gällande smärta, stress, risk för kronicitet, chans till förbättring, nöjd med arbetet.

Läkemedelskonsumtion: (analgetika, sedativa, antidepressiva, hypnotica)

Smärthantering (PCS): grubblande, förstoring, hjälplöshet, totalscore.

Acceptans (CPAQ): aktivitet, engagemang, acceptans(sams med symtomen), totalscore.

Copingförmåga (CSQ): avledning, omtolkning, självprat, ignorering, be och hoppas, katastroftaknar, smärtbeteende, kontroll.

Självkänsla (PRS): prestationsorienterad respektive relationsorienterad självkänsla.

Life Event Checklist (LEC): katastrof, olycksfall, fysvåld, sexvåld, sexuellt ofredande, krig, sjukdom, död, vållande till skada, lidande, summa påfrestande livshändelser.

Hälsorelaterad livskvalitet (SF-36): fysisk funktion, fysisk prestationsförmåga, smärta, vitalitet, social funktion, emotionell prestationsförmåga, psykisk hälsa.

Psykisk hälsa (HAD): ångest och depression.

Psykisk hälsa (HSC-25S): ångest och depression.

Priser exkl. moms

Automatisk feedback i
samband med formulär-
ifyllandet

Sammanställning på individnivå

Sammanställning på gruppnivå

Statistisk bearbetning av resultaten

Envariabelsformulär

2:50/form/pers
5:-/2form/pers

100:-/pers/tillfälle

2500:-/tillfälle
(medeltal+SD)

5000:-

Flervariabelformulär

5:-/form/pers
10:-/2form/pers

 

 

 

I gruppsammanställningen ingår inga individfakta.

I statistisk bearbetning ingår t-test för att jämföra behandlingsgrupp och kontrollgrupp före interventionen. ANOVA med upprepade mätningar för att utvärdera behandlingsresultat (före – efter).

Det krävs två mättillfällen för statistisk bearbetning av resultaten.

SD = Standard Deviation.

Beräkna kostnaden för inköp av digitalt utvärderingpaket:

Antal

Antal envariabels-formulär:

(Se ovan vilka formulär som innehåller en variabel. Skriv -1 om inget envariabels-formulär önskas.)

(Se ovan vilka formulär som innehåller flera variabler. Skriv -1 om inget flervariabels-formulär önskas.)

(Lämpligt antal är en sammanfattning och bedömning/deltagare/mättillfälle. Skriv -1 om inga individuella sammanfattningar önskas.)

(Skriv t.ex. 2 om sammanfattningar om uppgifter före och efter interventionen önskas, 3 om även långtidsuppföljning önskas. Skriv -1 om ingen gruppsammanfattning önskas.)

(Skriv 1 om statistisk bearbetning önskas. Skriv -1 om ingen statistisk bearbetning önskas.)

Beräknad kostnad:

 

 

OBS! Du måste tillåta Javascript i din webbläsare för att det ska fungera. Om det inte fungerar i Internet Explorer så försök i Firefox.