Informerat samtycke

Värkstadens Webbkurser

Frivillig överenskommelse

Värkstadens webbkurser innebär att man deltar aktivt i livsnära samtal i grupp. Man gör det på tider när man själv kan. För att det inte ska bli deltagare och åskådare fordras att alla bidrar med inlägg i samtalet. Den som inte är beredd att delta i samtalet ska inte delta i Värkstadens webbkurser. Vill du i stället arbeta på egen hand kan du skaffa kurslitteraturen i Värkstadens Internetbokhandel (www.varkstaden.se).

Jag deltar av egen fri vilja i Värkstadens webbkurser och är beredd att efter bästa förmåga aktivt delta i gruppsamtalet.

Tysnadslöfte

Jag vill bidra till andras utveckling och själv kunna utvecklas. Därför vill jag kunna vara totalt avslappnad och öppenhjärtig i förhållande till övriga deltagare och kursledningen i samtalsforumen. Där vill jag kunna beskriva och analysera också sådant som jag absolut inte vill skall spridas utanför gruppen.

Mot bakgrund av detta är jag beredd att själv iaktta total sekretess vad gäller andras bidrag.

Ansvarsförbindelse

När man erbjuder livsnära samtal leker man med elden. Det är farligt att elda. Men det är också mysigt och trevligt. Man får elda om man vidtar försiktighetsåtgärder. Det kan vara en känslomässigt krävande kurs du står inför. Kanske kommer du att forska djupare i dig själv än vad du någonsin har gjort tidigare i ditt liv. Detta kan tillfälligtvis bli jobbigt. Det kan bli värre innan det blir bättre. Men det blir bättre, det är min absoluta erfarenhet. Om det blir för jobbigt kan det vara bra att vid behov ha ett stöd på hemmaplan – i familjen, i vänkretsen eller i vården. Självklart kan du kontakta kursledaren via såväl telefon som e-post om det skulle bli krisartat. I Värkstadens webbkurser kan jag som ansvarig kursledare dock inte ta något medicinskt ansvar.

Mot bakgrund av detta tar jag själv eget ansvar för att ta kontakt med den läkare eller stödperson som jag har på hemmaplan, om jag känner att jag behöver extra stöd under en övergående tid.

Godkännande

I vissa kurser ombeds du att fylla i frågeformulär vid kursens början och slut. Eventuellt kommer resultaten att bearbetas och redovisas på gruppnivå. Individuella resultat kommer inte att kunna identifieras. En eventuell rapport kan dock komma att illustreras med exempel ur inlämnade texter. I de fall det är möjligt att identifiera textförfattaren kommer han/hon dock att tillfrågas före publiceringen.

Jag godkänner att avidentifierade inlägg helt eller delvis kan komma att publiceras.

Gunilla Brattberg
Kursansvarig

-------------------------------------------------------------------------------------
Första uppgiften i respektive kurs är att besvara frågan om du ger ditt informerade samtycke till att delta i kursen.

Last modified: Friday, 12 April 2013, 12:18 PM